آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟

فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟

 

                                                   انصاری

/ 2 نظر / 3 بازدید
علی/مينا

الهی نه ظالمی که گویم زنهار . نه مرا حقی که گویم بیار . همچنین میدار ای بزرگ و ای دادار