عمل

" عمل یک نویسنده،عمل یک سخنران،عمل یک معلم،عمل یک مترجم،عمل یک ایدئولوگ و رهبرفکری،عمل یک مورخ،عمل یک روشنفکر،حرف زدن است.حقیقت را با گلوله کلمات آتشین برسپاه سیاه دشمن شلیک کردن،خفته ها را بیدار کردن،چادر سیاه شب جهل را پاره کردن و به آتش کشیدن وباشعله اندیشه شب را آتش زدن و زمستان را گرم کردن و در یک کلمه«پیام»رابه گوش خلق رساندن.مگر پیامبران که تاریخ هارادگرگون کرده اندو زمانهارا خلق وتمدن هارابنیاد،جز پیام را ابلاغ کرده اند؟روشنفکرپیامبر زمان خویش وجامعه خویش است...چون عمل روشنفکرحرف زدن است،البته حرف داریم تاحرف،حرفی که می ماندو حرفی که کلمه اش گلوله است و مرکبش ازخون شهیدبرتر است و تو فرزندم اگرمی خواهی بدست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی،فقط یک کاربکن:بخوان وبخوان و بخوان!».

                                                      قربانت: بابا علی

/ 6 نظر / 3 بازدید
هدیه

چشم بابا علی می خوانم ولی ...

صدای بی صدا

در این دنیا بجز هرمان دگر چیزی نمی بینم هزاران حرف از عشق وکسی عاشق نمی بینم نه بهر ماندگان یاری نه بهر راه سالاری زبهر بی کسان زار کسی هم دم نمی بینم حقیقت هم درون بند و از وی ناله ای هرگز نمی اید همه کرند شاید!نه!زبانی در دهان حق نمی بینم هزاران صوفی وزاهد درون جمع میلولند همه تسبیح در دست وکسی مومن نمی بینم به گرد من هزاران دوست در ظاهر همه یارند ولی رازم به دل ماندست ویک محرم نمی بینم هزاران را به خاک وخون ویک گل نیست در صحرا گلوی عاشقان پر سرب ویک هم ره نمی بینم ولی اید شود روزی گلستان پر گل وبلبل که ان روز روز من باشد که یک ظالم نمی بینم از :صداي بي صدا

eaglebig

و باز هم سلام...کجا هستید؟

eaglebig

و باز هم سلام...کجا هستید؟ نزدیک به 2 ماه هست که نمی نویسید؟