خشونت بد نیست . انسان حرمت ندارد . بنگ بنگ بنگ

نزن برادر گلوله درد دارد . گلوله می دراند . گلوله می کشد . رحم کن به این شلال موی خرمایی که افتاده روی پیشانیم . رحم کن به چشم انتظاری مادرم . بزنی قاب می شوم می روم روی تاقچه ... مادر پیر می شود.

بنگ بنگ بنگ

نزن برادر . گلوله درد دارد . گلوله می کشد . تن حرمت دارد .جان حرمت دارد .
فاصله ی بالکن تا کف زمین سیمانی خیلی زیاد است .

بنگ بنگ بنگ

...

                                                             امانت از:بهار نارنج

/ 6 نظر / 7 بازدید
eaglebig

کلمات در ذهنم مبهوت مانده اند ءمات و بی رنگ... بی هدف ... گنگ و خسته و بیمار....

هدیه

[ناراحت]

شباهنگ

بنام خدا د رود بر مینای عزیز خیلی وقت است با درد همراهیمممم خوش اومدی بعد از مدتها .....