عمل
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٢  کلمات کلیدی:

" عمل یک نویسنده،عمل یک سخنران،عمل یک معلم،عمل یک مترجم،عمل یک ایدئولوگ و رهبرفکری،عمل یک مورخ،عمل یک روشنفکر،حرف زدن است.حقیقت را با گلوله کلمات آتشین برسپاه سیاه دشمن شلیک کردن،خفته ها را بیدار کردن،چادر سیاه شب جهل را پاره کردن و به آتش کشیدن وباشعله اندیشه شب را آتش زدن و زمستان را گرم کردن و در یک کلمه«پیام»رابه گوش خلق رساندن.مگر پیامبران که تاریخ هارادگرگون کرده اندو زمانهارا خلق وتمدن هارابنیاد،جز پیام را ابلاغ کرده اند؟روشنفکرپیامبر زمان خویش وجامعه خویش است...چون عمل روشنفکرحرف زدن است،البته حرف داریم تاحرف،حرفی که می ماندو حرفی که کلمه اش گلوله است و مرکبش ازخون شهیدبرتر است و تو فرزندم اگرمی خواهی بدست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی،فقط یک کاربکن:بخوان وبخوان و بخوان!».

                                                      قربانت: بابا علی