خشونت بد نیست . انسان حرمت ندارد . بنگ بنگ بنگ
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/۳/۳٠  کلمات کلیدی:

نزن برادر گلوله درد دارد . گلوله می دراند . گلوله می کشد . رحم کن به این شلال موی خرمایی که افتاده روی پیشانیم . رحم کن به چشم انتظاری مادرم . بزنی قاب می شوم می روم روی تاقچه ... مادر پیر می شود.

بنگ بنگ بنگ

نزن برادر . گلوله درد دارد . گلوله می کشد . تن حرمت دارد .جان حرمت دارد .
فاصله ی بالکن تا کف زمین سیمانی خیلی زیاد است .

بنگ بنگ بنگ

...

                                                             امانت از:بهار نارنج