الرحمن
ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٢  کلمات کلیدی:

 

به نام خداى رحمان و رحیم .

همان رحمان (1)

که قرآن را تعلیم کرد(2).

انسان را بیافرید(3).

و بیانش بیاموخت (4).

خورشید و قمر با نظم و حسابى که او مقرر کرده در حرکتند(5).

روییدنى هاى بى ساقه و با ساقه برایش سجده مى کنند(6).

آسمان را بر افراشته و میزان نهاده (7).

تا شما هم در سنجیدنها خیانت نکنید(8).

و باید که وزن را با رعایت عدالت بر قرار نموده و کم و زیاد نکنید (9).

و زمین را براى مردم گسترده کرد (10).

زمینى که در آن میوه ها و نخل داراى غلاف هست (11).

و دانه هاى داراى سبوس و گیاهان معطر است (12).

پس اى جن و انس ! دیگر کدامیک از نعمت هاى پروردگارتان را کفران مى کنید؟ (13).

 

                                                               « او »